Algemene voorwaarden

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn de standaard voorwaarden voor online verkopen zoals deze in de markt gebruikt worden. Deze voorwaarden zijn in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringoverleg (CZ) van de Sociaal-economische Raad en treden in werking per 1 januari 2010

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • Interconnection: een handelsnaam van Interconnection B.V. gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 27348538.

 • Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Interconnection een Overeenkomst heeft afgesloten of aan wie Interconnection een offerte daartoe heeft uitgebracht.

 • Algemene Voorwaarden: het onderhavige document.

 • Dienst: Eén of meer door Interconnection aangeboden dienst(en) , verleend aan of ten behoeve van de
Opdrachtgever door of namens Interconnection, onder meer bestaande uit de navolgende;

  • Servicenummers;

  • Chatservice;

  • Creditcard anti fraude;
  • RiskReport;
  • Zakelijke voicemail communicatie.

 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen Interconnection en Opdrachtgever krachtens welke Interconnection de Dienst(en) zal uitvoeren.

 • Tussenpartij: Van een of meer tussenpartijen is sprake indien Interconnection ten behoeve van de voor de levering van de Diensten benodigde infrastructuur of andere Diensten niet rechtstreeks met een Operator overeenkomst.

 • Nummers: Servicenummers of telefoonnummers.

 • Operator: Een aanbieder van vaste en/of mobiele telecommunicatienetwerken.

 • OPTA: De Onafhankelijke Post & Telecommunicatie Autoriteit, c.q. een vergelijkbare instantie (ook in landen buiten Nederland) of een eventuele opvolger.

 • Account: de online omgeving welke aan Opdrachtgever door Interconnection ter beschikking wordt gesteld met als doel de Dienst(en) aan te vragen, te beheren dan wel te configureren.

 • Website: www.Interconnection.nl dan wel subdomeinen en andere extensies.

 

Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding

 • De Overeenkomst tussen Interconnection en Opdrachtgever komt tot stand doordat Opdrachtgever een elektronische bestelling plaatst via de Website of via eMail. In de goedgekeurde factuur staat aangegeven welk bedrag verschuldigd zal zijn en hierbij is de op de Website aangegeven omschrijving van de Dienst bindend. Bovendien is het mogelijk dat Interconnection een offerte opstelt waarin zij aangeeft wat bij de Dienst inbegrepen is en welk bedrag bij aanvaarding verschuldigd zal zijn. Dit laatste is echter maatwerk en dient per eMail of per telefoon te worden aangevraagd.

 • Aangevraagde offertes zijn vrijblijvend en geldig tot 14 dagen na verzending door Interconnection, tenzij anders aangegeven in de offerte.

 • Indien blijkt dat door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist zijn, heeft Interconnection het recht de prijzen hierop aan te passen.

 • Op de Overeenkomst zijn te allen tijde deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 • Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor Interconnection alleen bindend indien en voor zover deze door Interconnection uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

 • Interconnection heeft het recht een Opdrachtgever naar eigen inzicht te weigeren zonder opgaaf van reden.

 • Na aanvaarding mag de Overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd.

 • De Overeenkomst loopt vanaf het moment waarop mededeling inhoudende aanvaarding door Opdrachtgever wordt ontvangen door Interconnection.

 • In geval van strijdigheid van bepalingen in de Overeenkomst, algemene voorwaarden of bijlagen daarvan, geldt de volgende rangorde:
  • de Overeenkomst;

  • het eventuele afgesloten Service Level Agreement;

  • de eventuele bijlagen;

  • deze algemene voorwaarden;

  • eventuele aanvullende voorwaarden.

 

Artikel 3. Uitvoering van de Dienst

 • Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Interconnection zo spoedig mogelijk de Dienst uitvoeren conform de offerte dan wel bestelling.

 • Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert Interconnection dat de Dienst naar beste kunnen wordt uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
 • Indien en voor zover een goede uitvoering van de Dienst dit vereist, heeft Interconnection het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 • Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Dienst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Interconnection aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Dienst, tijdig aan Interconnection worden verstrekt.

 • Het is Interconnection toegestaan zelfstandig wijzigingen aan te brengen in het door Opdrachtgever aangeleverde materiaal zonder vooraf gegeven toestemming van Opdrachtgever.

 • Interconnection heeft het recht geleverde Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, dan wel niet of slechts beperkt te leveren, indien Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens Interconnection niet na komt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden.

 

Artikel 4. Wijziging dienst

 • Alle wijzigingen in de Dienst, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever.

 • Indien Interconnection, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de bevestiging van de Dienst onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de Overeenkomst bekend was of behoorde te zijn, is Interconnection gerechtigd de daaruit voortvloeiende extra kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

 • Voorwaarde voor het recht uit het vorige lid is dat Interconnection tijdig Opdrachtgever heeft geïnformeerd over de aldaar bedoelde omstandigheden en extra kosten. Indien Opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van het meerwerk te annuleren, echter zonder recht op restitutie of kwijtschelding van de kosten van reeds uitgevoerd meerwerk.

 

Artikel 5. Prijzen

 • Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij anders aangegeven.

 • Alle prijzen op de Website, offertes, folders en andere documentatie van Interconnection zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

 • . Het is Interconnection toegestaan jaarlijks de prijzen met maximaal 5% te verhogen (indexeren), zonder de mogelijkheid voor Opdrachtgever om de betreffende Overeenkomst op te zeggen. Indien er sprake is van een indexatie van meer dan 5% heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te beëindigen. Indien de prijzen door (toe)leveranciers (waaronder Operators) van Interconnection worden verhoogd en deze prijsverhoging hoger is dan de voorgenoemde indexatie, dan hebben zowel Opdrachtgever als Interconnection het recht de Overeenkomst te beëindigen. Indien Opdrachtgever dan wel Interconnection de Overeenkomst beëindigt op grond van deze bepaling, zal een opzegtermijn van 1 (één) maand in acht worden genomen. De prijswijzigingen worden door Interconnection per eMail toegestuurd. Met deze wijze van toezendingen gaat Opdrachtgever akkoord.
 • Bij de chatservice van Interconnection is het tarief van toepassing op een gesprek met afhandeltijd van maximaal 90 seconden. Deze 90 seconden is gemiddeld genomen.

 • Bij een structurele overschrijding van de in artikel 5.5 genoemde gemiddelde afhandeltijd kan Interconnection hiervoor €1,25 per 60 seconden in rekening brengen. Deze extra kosten worden per seconde in rekening gebracht. De wederpartij wordt bij structurele overschrijding van de afhandeltijd hierover geïnformeerd door Interconnection.

 • Gebruiksafhankelijke bedragen zijn door Opdrachtgever verschuldigd op basis van het daadwerkelijk geregistreerde gebruik achteraf. Voor zover Interconnection een online rapportage aanbiedt, is dit slechts voor informatieve doeleinden en niet bindend. Het daadwerkelijk geregistreerde gebruik zoals vastgesteld door de toeleveranciers van Interconnection (waaronder bijvoorbeeld Operators) of Tussenpartij vormt, behoudens tegenbewijs door Opdrachtgever, volledig bewijs over het gebruik en de daarvoor door Opdrachtgever verschuldigde bedragen.

 • Interconnection is gerechtigd de periodieke en gebruiksafhankelijke bedragen aan te passen op basis van de ontwikkelingen van het prijsniveau in de markt, alsmede wegens van overheidswege opgelegde kostprijsverhogende belastingen, heffingen of invoerrechten, alsmede wegens wijzingen in de door Operators, Tussenpartij of andere leveranciers waarvan de verstrekking van de Diensten afhankelijk is, in rekening te brengen prijzen. Opdrachtgever wordt tijdig, in beginsel een maand voor inwerkingtreding, op de hoogte gesteld van een door te voeren prijswijziging.

 

Artikel 6. Gebruiksvoorwaarden

 • Opdrachtgever mag geen misbruik of oneigenlijk gebruik maken van de Diensten. In algemene zin betekent dit dat de Diensten niet mogen worden gebruikt op een manier in strijd met het toepasselijk recht en dat geen inbreuk mag worden gemaakt op rechten van derden.

 • Opdrachtgever vrijwaart Interconnection tegen alle aanspraken derden die gegrond zijn op de veronderstelling dat Opdrachtgever, diens gebruikers of (eind)klanten bij gebruikmaking van de Diensten niet heeft voldaan aan een geldende plicht – wettelijk, op grond van de Overeenkomst of anderszins – of inbreuk heeft gepleegd op enig recht van een ander.

 • Hoewel Interconnection zich inspant Opdrachtgever te informeren over eventuele vergunningen die Opdrachtgever voor de Diensten nodig mocht hebben, wordt volledigheid niet gegarandeerd. Opdrachtgever blijft te allen tijde geheel zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen en verkrijgen van alle benodigde vergunningen en doet dat op eigen rekening en risico. Opdrachtgever vrijwaart Interconnection voor alle schade die mocht voortvloeien uit het ontbreken van vergunningen die Opdrachtgever in verband met de Diensten van overheidswege verplicht is te verkrijgen.

 • Indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan verwachten dat het gebruik van de Diensten op een bepaald tijdstip het voorziene gebruik zal overschrijden, dan wel de voorziene hoeveelheid dataverkeer in een bepaalde periode groter zal zijn dan verwacht, dan wel dat het gebruik door of via Opdrachtgever van de Diensten en Producten hinder kan veroorzaken aan het telecommunicatieverkeer is Opdrachtgever verplicht dit onverwijld aan Interconnection te melden.

 • Opdrachtgever draagt zorg voor, en staat in voor, stipte naleving van de wet- en regelgeving in de Telecommunicatiewet, soortgelijke wet- en regelgeving in het buitenland, alsmede binnen de Telecommunicatiebranche geldende gedragsregels en convenanten, zoals het convenant tot het tegengaan van Oneigenlijk gebruik van informatienummers en overige regelingen, al dan niet van
overheidswege opgelegd. Bovendien zal Opdrachtgever zich houden aan buitenlandse weten regelgeving, indien van toepassingen op de Diensten.

 

Artikel 7. Servicenummers

 • Opdrachtgever kan Interconnection verzoeken om Nummers te activeren voor Opdrachtgever welke Interconnection, na goedkeuring, zal activeren in de nationale nummerdatabase van de vereniging COIN in Nederland en, indien van toepassing, in een equivalente registratie in het buitenland.

 • Tenzij anders overeengekomen zullen de Nummers geactiveerd blijven voor Opdrachtgever gedurende de looptijd van de Overeenkomst.

 • Interconnection biedt Opdrachtgever de mogelijkheid tot portabiliteit van een Nummer voor zover dit op grond van de wet- en regelgeving verplicht is. Interconnection is gerechtigd een Nummer te wijzigen, indien dit noodzakelijk wordt geacht door Interconnection, een Operator, de OPTA of enige andere Nederlandse of buitenlandse autoriteit.

 • Voor zover dit uit de Diensten voortvloeit, dient Opdrachtgever ten behoeve van het gebruik van de Diensten bij de OPTA of enige andere Nederlandse of buitenlandse autoriteit een of meerdere Nummers aan te vragen. Interconnection heeft geen invloed op, en is niet aansprakelijk voor, het al dan niet toekennen van Nummers door de OPTA of enige andere Nederlandse of buitenlandse autoriteit aan Opdrachtgever. Opdrachtgever heeft geen recht op het verkrijgen van een bepaald Nummer.

 • Interconnection zal, voor zover de Diensten zich daarvoor lenen en tenzij Opdrachtgever zulks in zijn aanvraag uitdrukkelijk Schriftelijk heeft uitgesloten, naam, adres, bedrijf en/of beroepsuitoefening ter beschikking stellen aan Operators teneinde deze gegevens op te nemen in openbare gidsen en
ten behoeve van hun informatiediensten.

 • Interconnection kan bij het doorgeven van de gegevens die Opdrachtgever heeft verstrekt ten behoeve van eventuele telefoongidsvermelding en nummerinformatiediensten niet instaan voor de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid van de door Opdrachtgever verstrekte gegevens.

 

Artikel 8. Aangeleverde gegevens, bestanden en gegevensdragers

 • Alle door een opdrachtgever in het kader van een overeenkomst aan te reiken (persoons)gegevens en bestanden dienen door hem te worden aangeleverd in het door Interconnection aangegeven formaat en op de door Interconnection aan te geven wijze. Fouten of vertragingen die (mede) ontstaan omdat Opdrachtgever zich hier niet aan houdt, kunnen niet tot enige aansprakelijk van Interconnection leiden.

 • Alle schriftelijke, telefonische en elektronische berichten van Interconnection, gedaan aan het laatst opgegeven adres c.q. het daarvoor opgegeven telefoonnummer c.q. het laatst opgegeven eMailadres van Opdrachtgever, worden geacht Opdrachtgever te hebben bereikt. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van wijzigingen.

 • Fouten of vertragingen die (mede) ontstaan omdat de aangeleverde gegevens of bestanden niet juist of onvolledig zijn, kunnen niet tot enige aansprakelijkheid van Interconnection leiden.

 • Opdrachtgever is jegens Interconnection aansprakelijk voor de eventuele schade die Interconnection lijdt ten gevolge van fouten of onvolkomenheden in de door hem aangeleverde gegevens, bestanden en/of gegevensdragers. Hieronder dienen mede te worden verstaan eventuele virussen, wormen en andere elektronische elementen. Opdrachtgever vrijwaart Interconnection voorts voor eventuele aanspraken van derden ten gevolge van dergelijke fouten en/of onvolkomenheden.

 • Opdrachtgever garandeert ten aanzien van door hem aan Interconnection te leveren gegevens, bestanden en gegevensdragers dat hij/zij gerechtigd is deze aan Interconnection ter beschikking te stellen en dat Interconnection gerechtigd is de ten aanzien daarvan overeengekomen werkzaamheden te verrichten. Opdrachtgever vrijwaart Interconnection voor eventuele aanspraken van derden ter zake.

 

Artikel 9. Gebruik van de door Interconnection verstrekte gegevens

 • Indien de overeenkomst met zich brengt dat Contact Care aan Opdrachtgever gegevens verstrekt teneinde Opdrachtgever in staat te stellen die gegevens te gebruiken, zijn ook de volgende voorwaarden van toepassing.

 • Het is Opdrachtgever niet toegestaan de door Interconnection verstrekte gegevens te gebruiken voor een ander doel dan in de overeenkomst bepaald is. Behoudens voor zover dit doel dat meebrengt, is het Opdrachtgever niet toegestaan door Interconnection verstrekte gegevens aan te wenden om een eigen database op te bouwen of deze te (laten) exploiteren. Het is Opdrachtgever evenmin toegestaan door Interconnection verstrekte gegevens aan te wenden om een eigen directory of gids op te bouwen of deze te (laten) exploiteren. Een aanvulling, aanpassing of andersoortige verrijking door Opdrachtgever van eigen gegevens met door Interconnection verstrekte gegevens is slechts toegestaan, indien daardoor op geen enkele wijze inbreuk wordt gedaan aan de aard of omvang van het ter zake van de door Interconnection verstrekte gegevens verleend gebruiksrecht. Deze beperkingen laten het recht van Opdrachtgever om aan de hand van een verkregen respons een eigen (persoons)registratie op te bouwen onverlet.

 • Tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen, zullen door Interconnection verstrekte gegevens slechts eenmalig door Opdrachtgever worden gebruikt en zal dit eenmalig recht bij bedrijfsgegevens na verloop van drie maanden en bij consumentengegevens na verloop van vier weken nadat Interconnection de desbetreffende gegevens heeft verstrekt , vervallen.

 • Na afloop van het toegestane gebruik is Opdrachtgever verplicht om de gegevens terstond te vernietigen c.q. te verwijderen, dan wel, indien Interconnection daarom verzoekt, deze (met de daarbij behorende dragers) aan Interconnection volledig te retourneren.

 • Interconnection staat niet in voor de juistheid en de volledigheid van de door haar verstrekte gegevens.

 • Indien overeengekomen is dat Opdrachtgever door Interconnection verstrekte gegevens op zijn beurt aan een derde ter beschikking mag stellen, is Opdrachtgever verplicht die derde dezelfde verplichtingen op te leggen als hijzelf jegens Interconnection uit hoofde van de overeenkomst heeft.

 • Interconnection is gerechtigd aan door haar verstrekte gegevens een aantal controlegegevens (zoals bijvoorbeeld adressen) toe te voegen. Indien deze controlegegevens uitwijzen dat Opdrachtgever zich niet houdt aan het overeengekomen gebruik, is daarmee het volledige bewijs van zijn toerekenbare tekortkoming geleverd, behoudens tegenbewijs zijnerzijds.

 • In geval van overtreding van één van de bepalingen in dit artikel, verbeurt Opdrachtgever (per overtreding) aan Interconnection een eenmalige, onmiddellijke en niet voor verrekening vatbare boete van €50.000,- alsmede een boete van €5.000,- voor elke dag of gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt, één en ander onverminderd het recht van Interconnection op vergoeding van de door haar geleden en te lijden schade.

 

Artikel 10. Persoonsgegevens

 • Indien Opdrachtgever aan Interconnection persoonsgegevens in bewerking geeft, zal Interconnection slechts die werkzaamheden met betrekking tot de persoonsgegevens uitvoeren, welke haar uitdrukkelijk zijn opgedragen. Interconnection is niet gerechtigd andere werkzaamheden of handelingen met betrekking tot de persoonsgegevens te verrichten.

 • Interconnection zal afdoende technische en organisatorische maatregelen treffen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zullen, rekening houdend met de stand van de techniek en kosten van de ten uitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau garanderen, gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens met zich brengen. Interconnection zal de persoonsgegevens waarvan zij kennisneemt in het kader van de opgedragen bewerkeractiviteiten in een elektronisch bestand opslaan, welke niet voor anderen toegankelijk is.

 • Interconnection zal geheimhouding betrachten ten aanzien van de persoonsgegevens waarvan zij kennisneemt in het kader van de opgedragen bewerkeractiviteiten. Interconnection zal er tevens zorg voor dragen dat haar personeel en derden die voor haar werkzaam zijn dezelfde geheimhouding betrachten.

 • Opdrachtgever heeft te allen tijde het recht om een afspraak te maken om de vestiging waar de werkzaamheden worden verricht te inspecteren. Een inspectie kan nimmer per direct plaatsvinden en er kunnen kosten aan verbonden zijn. Verder geldt als voorwaarde dat Opdrachtgever bij de inspectie de redelijke aanwijzingen van Interconnection opvolgt.

 • Interconnection is niet gehouden om gegevens aan Opdrachtgever te verstrekken die betrekking hebben op personen waarvan Interconnection weet of vermoedt dat zij tegen verstrekking van hen betreffende gegevens bezwaar hebben. Opdrachtgever zal zich onthouden van het gebruik van door Interconnection verstrekte gegevens die betrekking hebben op personen, waarvan Opdrachtgever weet of vermoedt dat zij tegen gebruik of verwerking van hen betreffende gegevens bezwaar hebben.

 • Indien Opdrachtgever op grond van art. 35 lid 2 Wet Bescherming Persoonsgegevens een betrokkene inlicht met betrekking tot de herkomst van persoonsgegevens en daarbij meedeelt dat die gegevens door Interconnection zijn verstrekt, zal hij/zij Interconnection hiervan terstond op de hoogte stellen en daarbij aangeven welke inlichtingen met betrekking tot de herkomst aan betrokkene zijn gegeven. Opdrachtgever zal deze inlichtingen slechts geven nadat hij met zekerheid heeft vastgesteld dat het verzoek van de daadwerkelijke betrokkene afkomstig is.

 • Opdrachtgever zal ieder verzoek tot wijziging, afscherming of verwijdering van door Interconnection ter beschikking gestelde persoonsgegevens terstond uitvoeren, mits door Opdrachtgever met zekerheid is vastgesteld dat dit verzoek afkomstig is van de daadwerkelijke betrokkene. Opdrachtgever zal Interconnection en eventuele derden, die eveneens over de desbetreffende gegevens beschikken, terstond over dergelijke verzoeken en de ter zake door hem genomen maatregelen informeren.

 • Het is Opdrachtgever niet toegestaan door Interconnection verstrekte persoonsgegevens buiten Nederland te brengen of te verspreiden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Interconnection.

 • Indien Opdrachtgever aan Interconnection persoonsgegevens verstrekt, staat hij ervoor in dat ten aanzien van die gegevens is voldaan aan de toepasselijke regelgeving met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (waaronder o.a. de Wet Bescherming Persoonsgegevens) en dat de verstrekking aan en bewerking door Interconnection is toegestaan onder deze regelgeving. Opdrachtgever zal ten aanzien van de door Interconnection aan hem geleverde persoonsgegevens eveneens aan deze regelgeving voldoen. Opdrachtgever vrijwaart Interconnection voor aanspraken van derden die ontstaan als gevolg van het feit dat niet is voldaan aan deze regelgeving.

 • Opdrachtgever zal dusdanige voorzieningen van technische en organisatorische aard treffen ter beveiliging van zijn Diensten dat derden niet onbevoegd kennis kunnen nemen van door Interconnection verstrekte gegevens of daarover onbevoegd de beschikking (kunnen) krijgen.

 

Artikel 11. Beschikbaarheid van de Dienst

 • Interconnection zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van de geleverde Diensten te realiseren, maar biedt hierover geen garanties, tenzij anders is overeengekomen in de offerte dan wel de elektronische bestelprocedure middels een als zodanig aangeduide Service Level Agreement (SLA). Voor zover niet in een dergelijke SLA anders is bepaald, geldt voor de beschikbaarheid het in dit artikel bepaalde.

 • Interconnection heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Interconnection zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Interconnection is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.

 • Interconnection heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Interconnection zich inspannen om Opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen. In geval van aanpassingen die voor meerdere opdrachtgevers relevant zijn, is het niet mogelijk om alleen voor Opdrachtgever van een bepaalde aanpassing af te zien. Interconnection is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door zo’n aanpassing.

 • Interconnection zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.

 

Artikel 12. Rechten van intellectuele eigendom

 • Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de Dienst ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen, programmatuur, analyses, ontwerpen, documentatie, adviezen, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Interconnection of diens (toe)leveranciers.

 • Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de Overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken.

 • Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen.

 • Het is Interconnection toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de materialen. Indien Interconnection door middel van technische bescherming de materialen heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

 • Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van 10.000 euro per inbreukmakende handeling betalen aan Interconnection, onverminderd het recht van Interconnection om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen.

 

Artikel 13. Aansprakelijkheid

 • De aansprakelijkheid van Interconnection voor directe schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Interconnection van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Opdrachtgever overeengekomen garantieverplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van Interconnection, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen die Opdrachtgever onder deze Overeenkomst per jaar verschuldigd is (exclusief BTW). In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan EUR. 10.000,- (exclusief BTW).

 • Aansprakelijkheid van Interconnection voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

 • Buiten de in artikel 13 lid 1 genoemde gevallen rust op Interconnection geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. Het in artikel 13 lid 1 genoemde maximumbedrag komt echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van leidinggevend personeel van Interconnection.

 • De aansprakelijkheid van Interconnection wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Interconnection onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Interconnection ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Interconnection in staat is adequaat te reageren.

 • Interconnection is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht.

 • Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk en aangetekend bij Interconnection meldt.
 • Opdrachtgever vrijwaart Interconnection voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in de Dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Interconnection geleverde zaken, materialen of resultaten.

 

Artikel 14. Storingen en overmacht

 • In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, synflood, netwerkaanval, DoS of DDoS-attacks, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Interconnection door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Interconnection kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

 

Artikel 15. Duur en opzegging

 • Indien de Dienst strekt tot het periodiek verrichten van diensten gedurende een zekere termijn, wordt de Overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor de op de Website aangegeven periode met een minimum duur van twaalf maanden. Tenzij schriftelijk dan wel tijdens het bestelproces via de Website anders is overeengekomen, wordt de Overeenkomst bij het uitblijven van een schriftelijke opzegging of een opzegging via het Account tijdig voor het einde van de overeengekomen periode, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, steeds stilzwijgend verlengd met een eenzelfde periode als welke was overeengekomen.

 • Bij opzegging, beëindiging om welke reden dan ook is Interconnection gerechtigd om per direct alle Diensten van Opdrachtgever op te heffen. Bovendien vindt geen restitutie plaats van vooruit betaalde bedragen in geval van opzegging dan wel beëindiging.
 • Door Interconnection opgegeven termijnen van levering hebben, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, steeds een indicatieve strekking. Interconnection is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat Opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld.

 • Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 • Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt heeft Interconnection het recht alle met betrokken Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten te beëindigen zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van Interconnection op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

 

Artikel 16. Betalingsvoorwaarden

 • Interconnection zal voor het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag een factuur sturen aan Opdrachtgever. De betalingstermijn van deze factuur is 30 dagen, tenzij anders aangegeven op de factuur of anders overeengekomen in de Overeenkomst. De factuur kan tevens direct worden voldaan middels de op de Website aangegeven betaalmethodes.

 • Opdrachtgever gaat akkoord met elektronische facturatie door Interconnection.. Indien gewenst kan Opdrachtgever een papieren factuur ontvangen.
 • Bij niet, dan wel niet tijdige betaling is wederpartij van rechtswege in verzuim. Indien een factuur niet binnen de desbetreffende termijn is voldaan of indien een automatische incasso is geweigerd, heeft Interconnection recht op vergoeding van alle redelijke rechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Interconnection in verband daarmee maakt. Deze kosten worden vastgesteld op minstens 15% van het verschuldigde; hiernaast heeft Interconnection recht op vergoeding van de wettelijke handelsrente over het door de opdrachtgever verschuldigde. Voorts is Interconnection gerechtigd bij niet (tijdige) betaling administratiekosten in rekening te brengen van €4,50 voor de 2e herinnering en €9,50 voor een aanmaning.

 • Indien de automatische incasso niet is geslaagd, wordt dit aan Opdrachtgever meegedeeld en heeft Interconnection het recht om een bedrag van €15 ,- aan administratiekosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

 • Interconnection heeft tevens het recht om vanaf het moment waarop de vordering opeisbaar is geworden, de (verdere) nakoming van haar verplichtingen en dienstverlening te staken en op te schorten totdat volledige voldoening heeft plaatsgevonden. Dit opschortingsrecht geldt ook ten aanzien van andere Overeenkomsten die Opdrachtgever met Interconnection heeft gesloten.

 • Indien er sprake is van herhaaldelijk niet (tijdig) betalen, is Interconnection bevoegd om een borg van ten minste €250,- van Opdrachtgever te vorderen. Interconnection is tevens bevoegd deze borg te vermeerderen met het bedrag dat gelijk staat aan de tweemaandelijkse omzet van de Overeenkomst.

 

Artikel 17. Geheimhouding

 • Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.

 • Interconnection zal geen kennis nemen van data die Opdrachtgever opslaat en/of verspreidt via de systemen van Interconnection, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst of Interconnection daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Interconnection zich inspannen de kennisname van de data zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.

 

Artikel 18. Wijzigingen Algemene Voorwaarden

 • Interconnection behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

 • Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de Website van Interconnection of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

 • Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

 

Artikel 19. Slotbepalingen

 • Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 • Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Utrecht.

 • Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

 • Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook eMail en communicatie per papieren post, mits de identiteit en integriteit van de eMail dan wel papieren post voldoende vaststaat.
 • De door Interconnection ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie, gedane metingen (bijvoorbeeld het gebruik van nummers, maar niet beperkt hiertoe) en monitoring door Interconnection, gelden als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.

 • Opdrachtgever is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van Interconnection. Interconnection kan dit doen zonder toestemming van Opdrachtgever.

 • Partijen stellen elkaar steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, eMailadres, telefoonnummer en desgevraagd bankrekeningnummer.
Testimonials

@ANWB: Middels zakelijke voicemail communicatie op de website van de ANWB kan je jezelf aanmelden voor gratis up-to-date verkeersinformatie. Hiermee ontvang je automatisch een gesproken bericht in je voicemailbox. 

@Legpuzzels: De online webwinkel van Legpuzzels.nl heeft veel te maken met online credit card betalingen dankzij de Anti Creditcard fraude mogelijkheden van Interconnection worden veel complicaties ingedekt.

@YourGift: YourGift Cards is de enige echte cadeaucard van  Nederland en te besteden bij duizenden acceptatiepunten. Dit bedrijf is een van de vele klanten die gebruik maakt van een betaalde 0900 nummer verkregen bij Interconnection.

@PrepaidUnion: Bij Prepaid Union zijn ze maar al tevreden met hun mooie zakelijke netnummer. Dit nummer is gekoppeld aan een IVR keuzemenu; buiten kantoortijden is het nummer doorgeschakeld.